กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2949
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorมณีรัตน์ ภาคธูป
dc.contributor.authorยุนี พงศ์จตุรวิทย์
dc.contributor.authorพจนารถ สารพัด
dc.contributor.authorนุจรี ไชยมงคล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2949
dc.language.isothth_TH
dc.subjectผู้ดูแลเด็กth_TH
dc.subjectผู้ป่วยเด็กth_TH
dc.subjectสิทธิผู้ป่วยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็กth_TH
dc.title.alternativeOpinions of child caregivers, nurses and physicians concerning pediatric patients' rightsen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume17
dc.year2552
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page66-75.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p66-75.pdf209.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น