กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2946
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorยุนี พงศ์จตุรวิทย์
dc.contributor.authorพจนารถ สารพัด
dc.contributor.authorวณิตา ขวัญสำราญ
dc.contributor.authorนุจรี ไชยมงคล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2946
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการให้ความยินยอม (กฎหมายทางการแพทย์)th_TH
dc.subjectบิดามารดาth_TH
dc.subjectศัลยกรรมth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัดth_TH
dc.title.alternativeParents' experiences of giving informed consent for their children undergone surgery
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issueฉบับเพิ่มเติม 2
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page42-53.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p42-53.pdf4.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น