กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2946
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Parents' experiences of giving informed consent for their children undergone surgery
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
พจนารถ สารพัด
วณิตา ขวัญสำราญ
นุจรี ไชยมงคล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การให้ความยินยอม (กฎหมายทางการแพทย์)
บิดามารดา
ศัลยกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2946
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p42-53.pdf4.25 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น