กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2944
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มอาการหลังผ่าตัดในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors influencing postoperative symptom clusters among persons undergone abdominal surgery
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาภรณ์ ด้วงแพง
จุฬาลักษณ์ บารมี
อมรรัตน์ แสงใสแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความเจ็บปวดหลังศัลยกรรม
ช่องท้อง - - ศัลยกรรม - - ภาวะแทรกซ้อน
ช่องท้อง - - ศัลยกรรม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2944
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p119-130.pdf4.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น