กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2941
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
dc.contributor.authorสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
dc.contributor.authorนฤมล โอ้สวนศรี
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:08Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2941
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการทำงานth_TH
dc.subjectคุณภาพชีวิตการทำงานth_TH
dc.subjectสภาพแวดล้อมการทำงานth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.subjectแรงงานสตรี - - นครราชสีมาth_TH
dc.titleปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาth_TH
dc.title.alternativeFactors related to quality of work life among female labors in factories, Nakhonratchasima provinceen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issueฉบับเพิ่มเติม 1.
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page86-99.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p86-99.pdf4.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น