กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2935
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิจัยการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา และสถิติการศึกษา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พงศ์เทพ จิระโร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา
การศึกษา - - วิจัย
การศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การจัดการศึกษา และเพื่อศึกษาทิศทางการจัดการศึกษาหลักสูตรทางการศึกษา สาขาวิจัยการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา และสถิติการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า ชื่อหลักสูตรที่มีผู้เรียนมากที่สุด คือหลักสูตรการวิจัยและประเมินผลการศึกษารองลงมาเป็นหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา หลักสูตร การวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา และชื่อหลักสูตรวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ตามลำดับ และผลการสำรวจสภาพการจัดการศึกษาสาขา วิจัย วัดและประเมินและสถิติการศึกษา พบว่าหลักสูตรมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 รายการ คือ ผู้ที่จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ด้านการวิจัย วัดและประเมินผลไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของคณาจารย์ และความรู้สึกว่าชอบหลักสูตรที่กำลังศึกษาหรือสอน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่จบหลักสูตร มีความสามารถด้านภาษาไปประยุกต์ใช้ในระดับอาเซียน มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด สำหรับข้อเสนอแนะทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร ควรมีบูรณาการหลักสูตรให้เข้ากับหลักสูตรของประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ควรปรับหลักสูตรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ควรมีเกณฑ์มาตรฐานการประเมินในระดับอาเซียน และควรปรับการเรียนการสอนบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2935
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
edu26n2p145-158.pdf119.13 kBAdobe PDFดู/เปิด
edu26n2p145-158.pdf119.13 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น