กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2934
ชื่อเรื่อง: การเสริมสร้างการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นด้วยการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Enhancing empathy through person-centered group counseling of staff in a rehabilitation center
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนงค์ วิเศษสุวรรณ์
วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
โชคชัย ทัพทวี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การร่วมรู้สึก
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
คนติดยาเสพติด - - การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ดูแล
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาผลการเสริมสร้างความสามารถในการเข้าใจความสึกผู้อื่นของผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดด้วยการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้แก่ ผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดบ้านเพียรพิทักษ์ที่สมัครใจเข้ารับการปรึกษา จำนวน 12 คน โดยใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที รวมเป็นเวลาทั้งหมด 12 ครั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นและโปรแกรมการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ และเมื่อพบความแตกต่างเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีบอนเฟอร์รอนนิ ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ติดมีความสามารถในการเข้าใจความรู้ผู้อื่นในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2934
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edu26n2p130-144.pdf244.79 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น