กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2922
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรักในครอบครัววัยรุ่น
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สงวน ธานี
สุภาภรณ์ ด้วงแพง
อาภรณ์ ดีนาน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ครอบครัว
ความรัก
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2922
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p29-41.pdf4.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น