กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2920
ชื่อเรื่อง: ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวดความวิตกกังวลและความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of labor support by close relative on pain, anxiety, and satisfaction with childbirth experience among primiparous mothers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริวรรณ ยืนยง
นันท์นภัส รักไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
ความพอใจ
ความวิตกกังวลในผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2920
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p67-82.pdf5.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น