กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2918
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กกำพร้าด้วยการให้คำปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of social skills in orphan by the cognitive behavior group counseling
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระพินทร์ ฉายวิมล
เพ็ญนภา กุลนภาดล
กองคำ สุระเสียง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การให้คำปรึกษา
ทักษะทางสังคม
ทักษะทางสังคมในเด็ก
เด็กกำพร้า
เด็กกำพร้า - - การปรับพฤติกรรม
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2918
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p49-60.pdf4.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น