กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2917
ชื่อเรื่อง: ความคลาดเคลื่อนทางยาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต: ศึกษาเฉพาะกรณี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Medication error in nursing practicum of nursing students : A case study
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาภรณ์ ด้วงแพง
ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การใช้ยา
ความคลาดเคลื่อนทางยา
นักศึกษาพยาบาล
พยาบาลศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (การฝึกงาน)
ยา
ยา - - การบริหาร
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2917
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p39-48.pdf3.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น