กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2913
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorรวีวรรณ เผ่ากัณหา
dc.contributor.authorวารี กังใจ
dc.contributor.authorนัยนา พิพัฒน์วณิชชา
dc.contributor.authorสไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:06Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:06Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2913
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการรับประทานอาหารth_TH
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพth_TH
dc.subjectความดันเลือดสูงth_TH
dc.subjectบริโภคนิสัยth_TH
dc.subjectผู้สูงอายุ - - สุขภาพและอนามัยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุth_TH
dc.title.alternativeEffects of eating behavior promotion program on eating behavior and blood pressure level in older adults with essential hypertensionen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page77-91.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p77-91.pdf667.39 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น