กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2912
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorระพินทร์ ฉายวิมล
dc.contributor.authorเพ็ญนภา กุลนภาดล
dc.contributor.authorประภาภรณ์ นิลสม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:06Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:06Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2912
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มth_TH
dc.subjectความรุนแรงในโรงเรียนth_TH
dc.subjectทักษะชีวิตth_TH
dc.subjectนักเรียนอาชีวศึกษาth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์th_TH
dc.title.alternativeThe development of life skills to prevent violence of students in the vocational at a vocational certificate level by Gestalt group counselingen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue3
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page65-76.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p65-76.pdf540.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น