กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2912
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเกสตัลท์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of life skills to prevent violence of students in the vocational at a vocational certificate level by Gestalt group counseling
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระพินทร์ ฉายวิมล
เพ็ญนภา กุลนภาดล
ประภาภรณ์ นิลสม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
ความรุนแรงในโรงเรียน
ทักษะชีวิต
นักเรียนอาชีวศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2912
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p65-76.pdf540.17 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น