กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2908
ชื่อเรื่อง: โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of a supportive-educative nursing program on knowledge, self-care agency in patients with chronic kidney disease treated with hemodialysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชริน แน่นหนา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
การพยาบาล
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
พยาบาลกับผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง - - ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2908
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p10-22.pdf594.42 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น