กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2906
ชื่อเรื่อง: การสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่าน และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of a learning package to promote English communication ability using reading and writing practice for Prathomsuksa six students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิมลรัตน์ จตุรานนท์
สุนทร บำเรอราช
สุดาพร พงษ์พิษณุ
สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ความสามารถทางภาษา
ภาษาอังกฤษ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ - - การใช้ภาษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่านและเขียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอเซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ ที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนกับการเรียนรู้แบบปกติ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ยอเซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่านและเขียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอเซฟ ยานนาวา กรุงเทพฯ จำนวน 53 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าท (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขั้นมีประสิทธิภาพ 80.43/87.5 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 2) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2906
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edu26n2p10-19.pdf109.26 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น