กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2898
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorยุนี พงศ์จตุรวิทย์
dc.contributor.authorนุจรี ไชยมงคล
dc.contributor.authorเพียงเพ็ญ บุษมงคล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:05Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2898
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความฉลาดทางอารมณ์th_TH
dc.subjectจิตวิทยาเด็กth_TH
dc.subjectโยคะth_TH
dc.subjectเด็กวัยก่อนเข้าเรียนth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมโยคะต่อความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียนth_TH
dc.title.alternativeEffects of yoga activity training program on emotional quotient and behaviors of preschool childrenen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page69-80.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p69-80.pdf526.38 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น