กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2898
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมโยคะต่อความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กวัยก่อนเรียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of yoga activity training program on emotional quotient and behaviors of preschool children
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุนี พงศ์จตุรวิทย์
นุจรี ไชยมงคล
เพียงเพ็ญ บุษมงคล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์
จิตวิทยาเด็ก
โยคะ
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2554
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2898
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p69-80.pdf526.38 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น