กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2892
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Influencing of knowledge and attitudes toward spouse's needs of participation in promoting natural childbirth
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิริยา ศุภศรี
ตติรัตน์ สุวรรณสุจริต
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การคลอด
สตรีมีครรภ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามี - - ทัศนคติ - - การคลอด
วันที่เผยแพร่: 2556
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2892
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p27-37.pdf330.37 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น