กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/288
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorณิษา สิรนนท์ธนา
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:24Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:24Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/288
dc.description.abstractจากการหาชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำทะเลบริเวณหินหลักแรดจังหวัดชุมพร โดยเก็บตัวอย่างเดือนมีนาคม 2554 สกัดหาปริมาณไขมันรวมด้วยวิธีของ Bligh & Dyer ทำการแยกกลุ่มของไขมันในตัวอย่างฟองน้ำด้วยเทคนิค Solidphase extraction (SPE) จากนั้นหาชนิดและปริมาณกรดไขมันด้วย GC/FID ผลการศึกษาพบปริมาณไขมันรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.38-2.74 น้ำหนักสด ปริมาณสูงสุดพบในตัวอย่างฟองน้ำสีน้ำตาล Petrosia (Petrosia) order Haplosclerida องค์ประกอบของไขมันที่พบมากที่สุดเป็นชนิด neutral lipid (22.29-69.72% total lipid) โดยคุณลักษณะกรดไขมันที่พบในชั้นไขมันมีความแตกต่างกันโดยกลุ่มตัวอย่าง Petrosia (Petrosia) (CHUMP-A-POR02), Callyspongia (Chadochalina) Callyspongia (Chadochalina) (CHUMP-A-POR04) ใน neutral lipids, glycolipids, phospholipids มีคุณลักษณะเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว (SFAs) โดยพบกรดไขมัน palmitic acid (C16:0) ปริมาณสูงสุด (7.26-28.05%TFA) ส่วนในตัวอย่าง Chathria (Thalysias) (CHUMP-A-POR03) Pseudoceratina purpurea (CHUMP-A-POR05) และ Cacospongia sp. (CHUMP-A-POR06) ใน neutral lipids, glycolipids มีคุณลักษณะเป็นกรดไขมันชนิดอิ่มตัว พบ palmitic acid ในปริมาณ 7.92-42.90%TFA แต่ใน phospholipids มีคุณลักษณะเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFAs; C16:2n4, C20:4n6, C20:5n3 และ C20:6n3) และกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 (EPA, DHA) พบสูงใน phospholipids ของฟองน้ำเชือก Clathria (Thalysias) (CHUMP-A-POR03) order Poecilosclerida ในปริมาณร้อยละ 15.47 และ 14.12 ตามลำดับ ส่วนในตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากฟองน้ำทะเล พบคุณลักษณะของกรดไขมันเป็นชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFAs) ในปริมาณร้อยละ 11.98-32.05 ของปริมาณกรดไขมันทั้งหมด โดยพบองค์ประกอบหลักของกรดไขมันเป็น vaccenic acid (C18:In7) and palmitic acid (C16:0) โดย vaccenic acid ตรวจพบปริมาณสูงสุด ร้อยละ 35.31 ของกรดไขมันทั้งหมดth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectกรดไขมันth_TH
dc.subjectฟองน้ำth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectแบคทีเรียth_TH
dc.titleชนิดและปริมาณกรดไขมันในฟองน้ำและแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในฟองน้ำth_TH
dc.title.alternativeFatty acids from some sponges and symbiosis marine bacteria.en
dc.typeResearchth_TH
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeIn this study, qualitative and quantitative analyses of fatty acids were investigated in marine sponges collected from coast of Chumporn province during March 2011. The total lipids were extracted by the Bligh & Dyer method and they were classified by Solid phase extraction technique (SPF). Fatty acid compositions were analyzed by GC/FID. The results showed that total lipids were 0.38-2.74% (wet wt.) with the highest in Petrosia (Petrosia), order Haploclerida. Major component of the lipids was neutral lipid (22.29-69.72% total lipids). The fatty acid in neutral lipids, glycolipids, phospholipids of Petrosia (Petrosia) (CHUMP-A-POR02). Callyspongia (Chadochalina) (CHUMP-A-POR04) were saturated fatty acids (SFAs). The dominant was palmitic acid (C16:0) (7.26-28.05%TFA). In Clathria (Thalysias) (CHUMP-A-POR03), Pseudoceratina purpurea (CHUMP-A-POR05) and Cacospongia sp. (CHUMP-A-POR06), neutral lipids and glycolipids were characterized as SFAs. The dominant was palmitic acid (7.92-42.90%TFA) but in phospholipids, it was PUFAs; the dominant were C16:2n4, C20:4n6, C20:5n3 and C20:6n3. The Omega-3 (EPA and DHA) were found at the highest in phospholipids of Clathria (Thalysias) (CHUMP-A-POR03), order Poecilosclerida (15.47 and 14.12%TFA, respectively). The fatty acid in marine microorgains isolated from sponges were monounsaturated fatty acids, MUFAs (11.98-32.05%TFA). The dominant were vaccenic acid (C18:ln7) and palmitic acid (C16:0). The vaccenic acid was the highest fatty acid (18:ln7) and palmitic acid (C16:0). The vaccenic acid was the highest fatty acid (35.31%TFA).en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น