กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2889
ชื่อเรื่อง: ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดใบชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Antimicrobial activities of Garcinia cowa Roxb. leaf extract
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
รมิตา เพียมขุนทด
ภูริชญา สมภาร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ชะมวง (พืช)
สารสกัดจากพืช
สารต้านการติดเชื้อ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2551
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2889
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
19-25.PDF8.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น