กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2887
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคู่สมรสที่พยายามฆ่าตัวตายด้วยการให้คำปรึกษาตามแนวทฤษฎีซะเทียร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of suicidal attempt couple's communication skill by Satir counseling
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระพินทร์ ฉายวิมล
เพ็ญนภา กุลนภาดล
มนัญญา ช้อยเชิดสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสื่อสาร
การให้คำปรึกษา
ความพยายามฆ่าตัวตาย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2887
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p84-96.pdf4.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น