กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2885
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภาวนา กีรติยุตวงศ์
dc.contributor.authorนิภาวรรณ สามารถกิจ
dc.contributor.authorชนัดดา แนบเกษร
dc.contributor.authorวรัทยา ทัดหล่อ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:04Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:04Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2885
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการดูแลสุขภาพด้วยตนเองth_TH
dc.subjectความซึมเศร้าth_TH
dc.subjectความนับถือตนเองth_TH
dc.subjectความสัมพันธ์ในครอบครัวth_TH
dc.subjectเบาหวาน - - ผู้ป่วยth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativePredictive factors of depression in persons with type 2 diabetes in urban areas, Chonburi provinceen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume20
dc.year2555
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University.
dc.page57-69.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p57-69.pdf4.43 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น