กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2883
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางกายภาพกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อความปวดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดทางหลอดเลือดต่ำ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นุจรี ไชยมงคล
พรฤทัย พุ่มลำเจียก
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การเจาะหลอดเลือดดำ
ความเจ็บปวด
ความเจ็บปวดในเด็ก
ทารกคลอดก่อนกำหนด
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2883
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p44-56.pdf4.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น