กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2880
ชื่อเรื่อง: ผลของกระบวนการเรียนรู้โดยวิธีสตออรีไลน์ต่อความรู้ เจตคติ และความตั้งใจในการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในนักเรียนมันธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of learning process by the storyline method on knowledge, attitude and intention to take the Thalassemia screening test among lower secondary school students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุวดี ลีลัคนาวีระ
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
รวิสุดา บานเย็น
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การตรวจคัดโรค
การสอนแบบสตอรีไลน์
การเรียนรู้
ทัศนคติ
ธาลัสสีเมีย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2880
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p73-84.pdf4.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น