กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2879
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวนชนิดที่ 2 และครอบครัว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of behavioral counseling program on foot care behavior of patients with type 2 diabetes mellitus and their families
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จินตนา วัชรสินธุ์
วรรณี เดียวอิศเรศ
นิลุบล วินิจสร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ
เบาหวาน - - ผู้ป่วย
เท้า - - การดูแลและสุขวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2879
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p47-60.pdf4.52 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น