กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2877
ชื่อเรื่อง: ผลของการให้การปรึกษารายบุคคลตามแนวทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความคิดเชิงบวกและภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Effect of individual cognitive behavior theory on positive thinking and depression of depressive patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉัตรระพี ซิมทิม
เพ็ญนภา กุลนภาดล
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล
ความคิดทางบวก
ความซึมเศร้า
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2877
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p79-91.pdf4.04 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น