กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2876
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้โปรแกรมการกำกับตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อเจตคติเกี่ยวกับการรักษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลสำเร็จในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of a self-regulation program and social support on attitude toward treatment, self-care behavior and tuberculosis treatment success rate in pulmonary tuberculosis patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภาวนา กีรติยุตวงศ์
เขมารดี มาสิงบุญ
สุภาพ ภาสุรกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
วัณโรคปอด - - การรักษา
วัณโรคปอด - - ผู้ป่วย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2876
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p57-67.pdf3.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น