กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2873
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorปภัสสร กิตติพีรชล
dc.contributor.authorวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
dc.contributor.authorสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:04Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:04Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2873
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการออกกำลังกายth_TH
dc.subjectน้ำตาลในเลือด - - การควบคุมth_TH
dc.subjectเบาหวาน - - ผู้ป่วยth_TH
dc.subjectเบาหวาน - - การรักษาด้วยการออกกำลังกายth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนth_TH
dc.title.alternativeEffects of self-regulation program an arm swing exercise behavior and blood sugar of diabetic patients in communityen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue4
dc.volume20
dc.year2555
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page21-32.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p21-32.pdf3.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น