กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2864
ชื่อเรื่อง: การช่วยฟื้นคืนชีพปี พ.ศ.2553: ประเด็นสำคัญและการเปลี่ยนแปลง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 2010 Cardiopulmonary resuscitation: Key issue and major changes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์
มหาวิยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การกู้ชีพ
การช่วยให้ฟื้น
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2555
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2864
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-8.pdf2.45 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น