กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/286
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์ของเหลวไอออนที่อุณหภูมิห้อง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synthesis of room temperature ionic liquid
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกรัฐ ศรีสุข
จอมใจ สุกใส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ของเหลว
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารประกอบอินทรีย์ - - การสังเคราะห์
โซลูชั่นไอออนิก
ไอออน
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การสังเคราะห์ของเหลวไอออนชนิดต่างๆ ได้ของเหลวไอออน 6 ชนิด แล้วตรสจสอบโครงสร้างและความบริสุทธิ์ของสารด้วย NMR spectroscopy หลังจากนั้นนำของเหลวไอออนที่สังเคราะห์ได้ทดสอบการเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์น้ำมันไบโอดีเซลด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอร์ริฟิเคชันของน้ำมันปาล์ม และ เมทานอล พบว่าของเหลวไอออนิกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ 1-(4-sulfonic acid)buty1-3-methylimidazolium p-toluenesulfonic acid (IL3) และสภาวะที่เหมาะสม คือ ใช้อัตราส่วนของน้ำมันปาล์ม : เมทานอล : IL3 เป็น 1 : 6 : 0.3 ที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 10 ชั่วโมง ให้ร้อยละของไอโอดีเซลต่อกรดไขมันรวมถึง 80-90% นอกจากนี้สามารถสังเคราะห์ได้ น้ำมันไอโอดีเซลโดยใช้เอทานอลเป็นสารตั้งต้นได้ในสภาวะใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ของเหลาไอออนิกที่ใช้ในปฏิกิริยาได้ทดสอบการนำมาใช้ใหม่ได้ 3 ครั้ง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/286
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น