กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/285
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกฤษณะ ชินสารth
dc.contributor.authorสุวรรณา รัศมีขวัญth
dc.contributor.authorสุนิสา ริมเจริญth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:23Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:23Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/285
dc.description.abstractโครงการวิจัยนี้นำเสนอวิธีการวางแผนย้ายแหล่งทำงานของโมบายล์เอเจนต์ด้วยวิธีการเชิงพลวัติโดยจุดมุ่งหมายของปัญหาการหาเส้นทางของโมบายล์เอเจนต์ คือ การหาเส้นทางการเคลื่อนที่ที่ทำให้โมบายส์เอเจนต์ทำงานได้สำเร็จตามที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเคลื่อนย้ายโหนด เช่น เวลาที่ทำการย้ายการทำงานจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่ง เวลาหน่วงที่เกิดขึ้น ณ โหนดใด ๆ ความน่าจะเป็นของงานที่จะทำสำเร็จ เป็นต้น และในการวัดประสิทธิภาพของเส้นทางที่เหมาะสมนั้น ใช้การวัดจากผลรวมของเวลาทั้งหมดในการเคลื่อนที่รวมถึงเวลาหน่วงที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายคือการใช้เวลาให้น้อยที่สุด ผลการทดลองปรับปรุงขั้นตอนวิธีในการย้ายการทำงานของโมบายล์เอเจนต์ซึ่งทำการทดลองกับเครือข่ายจำลอง 20 โหนด แสดงหเห็นว่าขั้นตอนวิธีที่นำเสนอสามารถหาเส้นทางที่เหมาะสมในการย้ายการทำงานของโมบายล์เอเจนต์ได้ดี ซึ่งเวลาที่โมบายล์เอเจนต์ใช้ในการทำงานนี้อาจไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดหรือเร็วที่สุด แต่ก็สามารถลดเวลาในการทำงานของโมบายเอเจนต์ลงได้จากการศึกษากระบวนการย้ายการทำงานของโมบายล์เอเจนต์ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายการทำงาน เช่น ถ้าแต่ละโหนดมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อเวลาที่ให้บริการและปริมาณงานที่ประมวลผลได้ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่น่าสนใจสำหรับโมบายล์เอเจนต์ในการตัดสินใจการย้ายการทำงานซึ่งจะได้ทำการศึกษาต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectซอฟต์แวร์th_TH
dc.subjectสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์th_TH
dc.subjectเอเจนต์เคลื่อนที่ (ซอฟต์แวร์)th_TH
dc.titleการแก้ปัญหาการวางแผนย้ายแหล่งทำงานของโมบายล์เอเจนต์ด้วยวิธีการเชิงพลวัติth_TH
dc.title.alternativeDynamic problem solving for mobile agent migration planningth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeThis research project proposed a dynamic problem solving method for mobile agent migration planning. The objective of mobile agent migration planning is to find a movement path which guide mobile agents to accomplish their tasks. Various network data are taken into account in order to make decision. For example, time taken for moving from one node to another node, time delay in each node, probability of success, etc. For a performance evaluation, a travel time of each feasible path and a delay at each node are summarized. A minimum time is preferable. The experiments are conducted using the modified mobile agent migration palnning to simulate with 20 nodes network. The results show that the proposed method yields a satisfied solution. Although the obtained results might not be optimal, they might save time of mobile agent migration. There are other factors that affect a mobile agent migration such as difference performance among nodes. It is an interesting issue which will be studied in a future work.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น