กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2856
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์การจัดการดูแลตนเองของเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self-management experiences of children with thalassemia
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล ธีระรังสิกุล
ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการตนเอง (จิตวิทยา)
ธาลัสสีเมียในเด็ก
เด็ก - -โรค
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การจัดการดูแลตนเองของเด็กที่เป็นโรคธารัสซีเมีย ผู้ให้ข้อมูลเป็นเด็กที่เป็นโรคธารัสซีเมีย จำนวน 11 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้ข้อมูลเป็นเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย เป็นผู้หญิง 5 ราย ผู้ชาย 6 ราย มีอายุ ระหว่าง 9-15 ปี อายุเฉลี่ย 12.5 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.75) และจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประสบการณ์การจัดการดูแลตนเองของเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย แบ่งได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การจัดการดูแลตนเองด้านชีวิตประจำวัน 2) การจัดการดูแลตนเองด้านจิตใจ และ 3) สิ่งที่ช่วยให้มีการจัดการดูแลตนเอง ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจการจัดการดูแลตนเองของเด็กที่เป็นธาลัสซีเมีย ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผน เพื่อส่งเสริมที่เป็นโรคธาลัสซีเมียให้มีการจัดการดูแลตนเองได้ถูกต้อง และเป็นแนวทางการวิจัยเกี่ยวกับการดูแลตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง อื่น ๆ ต่อไป The objective of this qualitative research was to study the self-management experiences of children with thalassemia. The participants were 11 children with thalassemia. Data was collected from in-depth interviews and content analysis was used for analysis. The results revealed that children with thalassemia consisted of five girls and six boys. Their ages ranged from 9 to 15 years with an average age of 12.5 years (SD = 1.75). The self-management experiences of children with thalassemia composed of 3 themes: 1) Self-management for daily life 2) Self-management for psychological problems, and 3) factors promoting self-management. The findings of this study reveal understanding self-management experiences of children with thalassemia. It could be provided as the basic information to assist and encourage children with thalassemia for better self-management as well as conduct further research regarding self-management of children with other chronic diseases.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2856
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
48-60.pdf1.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น