กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2854
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of using health folk songs and Thai wand exercise training program on knowledge and health behaviors, blood pressure and well-being of hypertensive elderly
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลธิชา จันทคีรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
คสามดันโลหิต
ผู้สูงอายุ
สุขภาวะ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลอง ต่อความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพ ความดันโลหิต และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 60 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 ราย โดยให้ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างมีความใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน ได้แก่ เพศ อายุ ความดันโลหิต ระยะเวลาการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ การได้รับการรักษาด้วยยา กลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกาย ด้วยการรำไม้พลองครั้งละ 45 นาที ต่อเนื่องกัน สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุม ออกกำลังกายรำไม้พลองตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยโปรแกรมใช้สื่อเพลงสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองแบบวัดความรู้และการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และแบบวัดความผาสุก ในชีวิตของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกันและสถิติการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ การปฏิบัติตนในการดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง และความผาสุกในชีวิต หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม และผู้สูงอายุกลุ่มทดลองมีความดันซีสโตลิคและไดแอสโตลิค ลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงเพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2854
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
15-30.pdf1.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น