กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2851
ชื่อเรื่อง: ประสบการณ์อาการหายใจลำบากในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภาภรณ์ ด้วงแพง
วัลภา คุณทรงเกียรติ
แววดาว รอดเสถียร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การหายใจลำบาก
หัวใจวาย - - ผู้ป่วย
หัวใจ - - โรค
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพเพื่อบรรยายประสบการร์อาการหายใจลำบากในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหายลำบากจากภาวะหัวใจล้มเหลวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค จำนวน 10 ราย เก็บรวบรวบข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการจดบันทึกภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบประเด็นหลัก 3 ประเด็น ดังนี้ คือ ประเด็นหลักที่ 1) ความรู้สึกต่ออาการหายใจลำบาก พบ 2 ประเด็นย่อย เหนื่อยเหมือนจะตายและรู้สึกอยากตาย ประเด็นหลักที่ 2) ผลกระทบจากอาการหายใจลำบาก พบ 4 ประเด็นย่อย คือ ทำงานได้ไม่ดหมือนเดิม การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันลดลง เป็นภาระของครอบครัว และผลกระทบด้านจิตใจ ได้แก่ กลัวตาย ท้อแท้ในชีวิต และความมีคุณค่าในตนเองลดลง ประเด็นหลักที่ 3) การจัดการอาการหายใจลำบากพบ 2 ประเด็นย่อย คือ การจัดการอาการด้วยตนเองและการจัดการอาการด้วยบุคคลอื่นโดยบุคคลภายในครอบครัวและบุคลากรทางสาธารณสุข ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พยาบาลควรทำความเข้าใจผู้ป่วยในเชิงลึกและนำข้อมูลที่ได้มาเป็นพื้นฐานของการวางแผนการพยาบาลให้กับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2851
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
48-59.pdf1.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น