กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2847
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตรสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors related to preventive behavior for leptospirosis of the farmers in Chainat province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุวดี ลีลัคนาวีระ
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
วนิดา นาคศิลา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ชาวนา - - โรค
เลปโตสไปโรซิส
เลปโตสไปโรซิส - - การป้องกันและควบคุม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนาในจังหวัดชัยนาท กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท ปีพ.ศ.2553 จำนวน 393 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็ยรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ชาวนามีการรับรู้โอกาสเสี่ยงการเกิดโรคเลปโตสไปโรซีส การรับรู้ความรุนแรงของโรคเลปโตสไปโรซีส การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส และพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ในระดับปานกลาง (M=2.13, SD=0.72, M=2.12, SD=0.89, M=1.84, SD=0.99, และ M=2.32, SD=0.42 ตามลำดับ) ปัจจัยที่สัมพันธ์และสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสได้อย่างมนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรคเลปโตสไปโรซีส (Sev) การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส (PbnPbr) ประสบการณ์การเกิดบาดแผลจากการประกอบอาชีพทำนา (Exp) และระยะเวลาในการประกอบอาชีพทำนา (Time) แลทั้งสี่ปัจจัยนี้สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสได้ ร้อยละ 12 ซึ่งสามารถเขียนสมการการทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ Beh = 2.00 + 0.11 (Sev) + 0.05 (PbnPbr) -0.004 (Exp) +0.004 (Time) จากผลการวิจัยนี้ พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนควรส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสของชาวนา โดยเน้นการสร้างการรับรู้ความรุนแรงของโรคเลปโตสไปโรซีส และการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีสอย่างเป็นประจำและต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะผู้มีประสบการณ์การเกิดบาดแผลบ่อยครั้ง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2847
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
61-72.pdf1.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น