กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2846
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมสนทนาบำบัดครอบครัวต่อสัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่น และพฤติกรรมการดูแลโดยครอบครัวในวัยรุ่นที่เป็นโรคหอบทางอารมณ์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณรักษ์ หนูเพชร
วรรณี เดียวอิศเรศ
จินตนา วัชรสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: กลุ่มอาการหายใจเกิน
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
การหายใจ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
สนทนาบำบัด
โรคหอบทางอารมณ์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกมสนทนาบำบัดครอบครัวต่อสัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่นและพฤติกรรมการดูแลโดยครอบครัว ในวัยรุ่นที่เป็นโรคหอบทางอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างคือ วัยรุ่นทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ 13-19 ปี ที่เป็นโรคหอบทางอารมณ์และครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 10 ครอบครัว และกลุ่มควบคุม 10 ครอบครัว โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสนทนาบำบัดครอบครัว เป็นเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่นและครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่น และพฤติกรรมการดูแลโดยครอบครัว เก็บข้อมูลก่อนการทดลองห่สงกัน 4 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า วัยรุ่นที่เป็นโรคหอบทางอารมณ์และครอบครัว กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมสนทนาบำบัดครอบครัวมีผลต่างคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัว ผลต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่น และผลต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลโดยครอบครัวสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=2.86, p=.01 ; t=4.72, p=<.01 c]t t=5.06, p<.01 ตามลำดับ) ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรม สนทนาบำบัดครอบครัวเพิ่มสัมพันธภาพในครอบครัว ส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่นและพฤติกรรมการดูแลโดยครอบครัวมากขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้พยาบาลผู้เกี่ยวข้อง นำโปรแกรมนี้ไปใช้เพื่อเสริมสร้างให้วัยรุ่นที่เป็นโรคหอบทางอารมณ์และครอบครัว ได้มีสัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่นและพฤติกรรมการดูแลโดยครอบครัวที่เหมาะสมต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2846
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
50-60.pdf1.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น