กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2831
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุสตรีที่มารับบริการในคลินิกวัยทอง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรชัย จูลเมตต์
วารี กังใจ
มลฤดี โพธิ์พิจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: พฤติกรรมทางเพศ
วัยหมดระดู - - พฤติกรรมทางเพศ
สตรีสูงอายุ - - พฤติกรรมทางเพศ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: พฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญและมีการศึกษาน้อยในสังคมไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุสตรี ได้แก่ ปัจจัยด้านความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ทัศนคติ เรื่องเพศสัมพันธ์ ภาวะสุขภาพ และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุสตรีทีมารับบริการในคลินิกวัยทองของโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจำนวน 82 ราย ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ แบบสอบถามภาวะสุขภาพ แบบสอบถามทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และแบบสอบถามพฤติกรรมทางเพศ ความเชื่อมั่น มีค่าเท่ากับ .79, .83, .86 และ .82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง และสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .56 และ .39 ตามลำดับ) ส่วนภาวะสุขภาพและความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของผู้สูงอายุสตรีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2831
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
55-67.pdf719.78 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น