กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/282
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสวามินี ธีระวุฒth
dc.contributor.authorอรสา สุริยาพันธ์th
dc.contributor.authorคเชนทร เฉลิมวัฒน์th
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:23Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:23Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/282
dc.description.abstractการสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์หอยนางรมรมควัน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ 78.50% สนใจผลิตภัณฑ์หอยนางรมรมควัน เนื่องจากอยากทดลองบริโภคและมีความแปลกใหม่ ส่วนการศึกษาถึงกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมในการผลิตหอยนางรมรมควัน พบว่า การลวกหอยนางรมที่อุณหภูมิ 65+-1 องศาเซลเซียสนาน 3 นาที มีการสูญเสียน้ำหนักน้อย และสามารถแกะเนื้อหอยออกมาได้ง่าย การศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาการรมควันที่เหมาะสม นั้นพบว่า การรมควันที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 180 นาที เป็นภาวะที่เหมาะสมที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสภาวะอื่น ๆ เนื่องจากแม้ว่าจะได้รับคะแนนความชอบ กลิ่น และรสชาติ ไม่แตกต่างจากสภาวะการรมควันอื่น แต่มีคะแนนความชอบลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัสและความชอบรวมสูงกว่าภาวะอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีคุณภาพทางเคมี ทั้งปริมาณชื้น และ Aw ต่ำกว่าสภาวะการรมควันอื่นเช่นกัน โดยมีค่า 59.00 เปอร์เซ็นต์ และ 0.980 ตามลำดับ ในขณะเดียวกันคุณภาพทางจุลชีววิทยา ได้แก่ จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด มีจำนวน 3.23 lob cfu/กรัม ซึ่งไม่เกินมาตรฐานอาหารรมควันที่กำหนด (จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 7.0 lob cfu/กรัม)th_TH
dc.description.sponsorshipรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยทุนอุดหนุน งบประมาณแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2554en
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความพอใจของผู้บริโภคth_TH
dc.subjectบริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)th_TH
dc.subjectหอยนางรมรมควัน - - คุณภาพth_TH
dc.subjectหอยนางรมรมควัน - - การผลิตth_TH
dc.subjectหอยนางรมรมควัน - - การแปรรูปth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยนางรมรมควัน: กระบวนการผลิตหอยนางรมรมควันที่เหมาะสมDevelopment of smoked oyster: suitable processth_TH
dc.title.alternativeDevelopment of smoked oyster: suitable processen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2554
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น