กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2824
ชื่อเรื่อง: ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การดูแลด้านจิตสังคม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Elderly received mechanical ventilation : Psychosocial caring aspect
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรชัย จูลเมตต์
วัชรา ตาบุตรวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ - - การดูแล
ผู้สูงอายุ
เครื่องช่วยหายใจ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: ผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจมีสาเหตุมาจากภาวะหายใจล้มเหลวซึ่งเป็นภาวะที่มีระดับออกซิเจนต่ำและมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงในกระแสเลือดซึ่งเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนก๊าซไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ภาวะหายใจล้มเหลวนี้ส่งผลต่อผู้สูงอายุทำให้ต้องได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอและทำให้การหายใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีประเด็นทางด้านจิตสังคมที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่สำคัญ ได้แก่ ความวิตกกังวล ความทุกข์ทรมาน ความรู้สึกยากลำบากในการติดต่อสื่อสาร ความรู้สึกกลัวและความรู้สึกต้องการตายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต้องให้ความสนใจประเด็นทางด้านจิตสังคมดังกล่าวนี้โดยการให้การดูแลและช่วยเหลือด้านจิตสังคมแก่ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีคุณภาพส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุขสบายในขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2824
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
41-51.pdf799.64 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น