กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2816
ชื่อเรื่อง: บทบาทของพยาบาลกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วณิตา ขวัญสำราญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
ปากแหว่ง
เพดานโหว่
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กเป็นความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของเด็กและผู้ปกครอง การรักษาที่ได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับคือการทำผ่าตัดเพื่อแก้ไขความพิการดังกล่าว การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กเป็นสิ่งสำคัญต่อเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ทั้งระยะก่อนและหลังการผ่าตัด รวมทั้งการดูแลเด็กต่อที่บ้าน พยาบาลมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ปกครองในการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2816
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
14-25.pdf1.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น