กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2814
ชื่อเรื่อง: FeCI3 6H2O catalyzed three components aza-Friedel-Crafts reaction for the synthesis of N-Boc protected a-branched amines
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Jaray Jaratjaroonphong
Sureeporn Ruengsangtongkul
Faculty of Science
คำสำคัญ: Aza-Friedel-Crafts reaction
Branched amines
วันที่เผยแพร่: 2014
บทคัดย่อ: ในงานวิจัยนี้พบว่าสาร FeCl3•6H2O เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพในปฏิกิริยา aza-Friedel-Crafts ของสารตั้งต้น สามองค์ประกอบคือ arenes หรือ heteroarenes, tert-butyl carbamate และ aromatic aldehydes ภายใต้สภาวะที่ไม่รุนแรงโดยพบว่าเมื่อใช้ FeCl3•6H2O ปริมาณ 5 โมล% เร่งปฏิกิริยาของ 1,3,5-trimethoxybenzene 2-methyl furan หรือ 2-ethyl furan กับ tert-butyl carbamate และ aromatic aldehydes ในตัวทําละลายโทลูอีน ภายใต้สภาวะอุณหภูมิห้อง ได้สาร α-branched amines เป็นผลิตภัณฑ์ในร้อยละปานกลาง ถึงสูง ในขณะที่ปฏิกิริยาของ 2-methyl thiophene ซึ่งเป็นสารที่ไม่ว่องไว ต่อการเกิดปฏิกิริยา พบว่าให้ผลิตภัณฑ์α-branched amine ในร้อยละที่ต่ำ และปฏิกิริยาของ indole พบว่าได้ triarylmethane เป็นผลิตภัณฑ์หลัก ข้อดีของวิธีการในงานวิจัยนี้ คือ เป็นปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารในขั้นตอนเดียว ภายใต้สภาวะที่ไม่รุนแรงตัวเร่งที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่ายและใช้เพียงปริมาณเล็กน้อย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2814
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
218-223.pdf667.91 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น