กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2811
ชื่อเรื่อง: ปฏิสัมพันธ์ภายในทีมและสภาพแวดล้อมของทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของทีมข้ามสายงาน: กรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The impact of team interaction and team environments on cross-functional team effectiveness: A case study of Assumption College Sriracha
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรัตน์ แสดงหาญ
คนึงนุช พุ่มแจ้ง
พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: กลุ่มทำงาน
การทำงานเป็นทีม
สภาพแวดล้อมการทำงาน
สาขาการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
วันที่เผยแพร่: 2556
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถร่วมกันทำนายประสิทธิผล การทำงานของทีมข้ามสายงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรครูสายการสอนและสายสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 200 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์รพหว่าปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ภายในทีม และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของทีม และประสิทธิพลการทำงานของทีมข้ามสายงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุดพบว่า ตัวแปรพยากรณ์ของปัจจัย ด้านความฉลาดทางอารมณ์ของทีม (X1) ด้านความเหนียวแน่นในทีม (X3) ด้านความไว้วางใจในทีม (X2) สมการพยากรณ์ประสิทธิพล การทำงานของทีมข้ามสายงานของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (Ŷ ) ได้ร้อยละ 65.2 และสามารถร่วมกันทำนายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 และได้สมการพยากรณ์ ดังนี้ Ŷ = .719 + .361(X1) + .271(X3) + .182(X2) หรือเขียนในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy = .380Zx1 + .289Zx3 + .253Zx2
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2811
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
bbs2n1p26-41.pdf529.8 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น