กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2809
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ซูมาทริพแทนและอีลิทริพแทนโดยแคปปิลารีอิเลคโทรโฟรีซีส
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ศิริไชย
สมศักดิ์ ศิริไชย
นพัช เข็มทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คะพิลลารีอิเล็กทรอฟอเรซิส
ซูมาทริพแทน
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
อิลิทริพแทน
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ในการศึกษาการวิเคราะห์ซูมาทริพแทนและอีลิทริพแทน โดยแคปปิลารีอิเลคโทรโฟรีซีสด้วยตัวตรวจวัดยูวี ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม สารสนใจสามารถแยกได้อย่างสมบูรณ์ภายใน 2 นาทีขีดจํากัดของการตรวจวัดและขีดจํากัดการหาปริมาณของซูมาทริพแทนและอีลิทริพแทนเท่ากับ 0.30 และ 0.60 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 0.90 และ 1.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับความเป็นเส้นตรงของซูมาทริพแทน (0.90-50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร) และอีลิทริพแทน (1.80-50.00 มิลลิกรัมต่อลิตร) ให้ค่า R2 เท่ากับ0.9993 และ 0.9994 ตามลําดับ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของไมเกรชั่นไทม์ของซูมาทริพแทนและอีลิทริพแทนน้อยกว่า 0.77% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพื้นที่ใต้พีคของอีลิทริพแทนและอีลิทริพแทนน้อยกว่า 6.46%
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2809
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
151-159.pdf1.2 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น