กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2808
ชื่อเรื่อง: อุปกรณ์แบบกระดาษสำหรับวิเคราะห์แอลกอฮอล์โดยอาศัยการตรวจวัดทางเอนไซม์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนกวรรณ ฟีสันเทียะ
ยุภาพร สมีน้อย
คำสำคัญ: ของไหลจุลภาค
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
อุปกรณ์วัดของไหลจุลภาค
เอทานอล
เอนไซม์
แอลกอฮอล์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้พัฒนาวิธีการวิเคราะห์แอลกอฮอล์โดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดของไหลจุลภาคแบบกระดาษที่ทํางานร่วมกับเอนไซม์ ออกซิเดสและเอนไซม์ฮอร์สราดิสเปอร์ออกซิเดส โดยมี 3,3′,5,5′-เตตระเมทิลเบนซิดิน เป็นซับสเตรทที่เปลี่ยนสีจากไม่มีสีเป็นสีเขียวปนน้ำเงิน สามารถตรวจวัดความเข้มบนอุปกรณ์แบบกระดาษด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพ จากการวเคราะห์เอทานอลด้วยสภาวะที่เหมาะสมพบว่าให้กราฟมาตรฐานเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น 50-1000 μM ขีดจํากัดการตรวจวัดเท่ากับ 1.50 μM และมีความสามารถการทําซ้ำที่ความเข้มข้น 100,500 และ 1000 μM ที่มีร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์เท่ากับ 1.93, 1.66, 1.24 ตามลําดับ (n=10) จากผลการทดลองเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าอุปกรณ์ตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นมีแนวโน้มสามารถใช้หาปริมาณแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้นต่ำ มีราคาถูกและเหมาะสําหรับการตรวจวัดภาคสนาม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2808
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
160-167.pdf1.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น