กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2806
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์พาราเบนในเครื่องสำอางโดยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซิส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Determination of parabens in cosmetics by capillary electrophoresis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ศิริไชย
ขนิตฐา พงษ์สุมสุทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คะพิลลารีอิเล็กทรอฟอเรซิส
พาราเบน
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เครื่องสำอาง
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: ในการศึกษาการวิเคราะห์สารพาราเบนในตัวอย่างเครื่องสําอางโดยเทคนิคแคปิลลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส สภาวะที่เหมาะสม คือ สารละลายบอเรตบัฟเฟอร์เข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์ (พีเอช 10.0) ศักย์ไฟฟ้า 10 กิโลโวลต์ ฉีดสารเข้าระบบโดยใช้เวลา 3 วินาทีที่ความดัน 50 มิลลิบาร์ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 290 นาโนเมตร ขนาดแคปิลลารีที่ใช้ในการแยกสารคือ 48.5 cm × 75 μm i.d. ช่วงของกราฟมาตรฐานของพาราเบนคือ 2.0-10.0 มิลลิกรัมต่อลิตรและมีค่า R2 มากกว่า 0.9970 ขีดจํากัดการตรวจวัดและขีดจํากัดการหาปริมาณสารพาราเบน คือ 0.40 และ 1.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลําดับร้อยละการกลับคืนอยู่ในช่วง 92.18-109.76 เปอร์เซ็นต์
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2806
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
141-150.pdf1.09 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น