กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2800
ชื่อเรื่อง: การผลิตและลักษณะสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อไซโตโครม P4501A (CYP1A) ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ที่ได้รับสารเบนโซ[เอ]ไพรีน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นันทิกา คงเจริญพร
พอจิต นันทนาวัฒน์
ปภาศิริ กาญจโนภาศ-บาร์เนท
วิชชุดา ประสาทแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปลากะพงขาว
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
ไซโตโครมพี-450
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อไซโตโครม P4501A (CYP1A) ของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch) ที่ได้รับสารเบนโซ[เอ] ไพรีน โดยการฉีดกระตุ้นหนูขาวด้วย CYP1A จากตับปลากะพงขาวสกัด จำนวน 4 ครั้ง จากนั้นนำม้ามหนูที่ตอบสนองต่อแอนติเจนมาหลอมกับ myeloma เพื่อผลิตเซลล์ลูกผสม คัดเลือกโคลนที่มีคุณสมบัติจำเพาะต่อ CYP1A จากตับปลากะพงขาวสกัด ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 56 และ 74 กิโลดาลตัน โดยเทคนิค dot blot และ western blot พบโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อ CYP1A จำนวน 3 โคลน ได้แก่ MAb- sea bass CYP1A 1.4-3D, 2.3-4G-6E และ 155-4D ที่มีไอโซไทป์ เป็น IgG1, IgG1 และ IgM ตามลำดับ โมโนโคลนอล ที่ผลิตได้นี้จัดได้เป็ น 2กลุ่มตามความจำเพาะของ CYP1A ในรูปแบบเสียสภาพ (denatured) และรูปแบบไม่เสียสภาพ (native form) ได้แก่ กลุ่มที่ 1จำเพาะต่อ CYP1A ในรูปแบบเสียสภาพเท่านั้น มี 2 โคลน ได้แก่ MAb-sea bass CYP1A 1.4-3D และ 2.3-4G-6E และกลุ่มที่ 2 จำเพาะต่อ CYP1A ทั้งในรูปแบบเสียสภาพ และรูปแบบไม่เสียสภาพ มี 1 โคลน ได้แก่ MAb-sea bass CYP1A 155-4D ซึ่งแอนติบอดีที่ผลิตได้นี้ สามารถนำไปใช้ตรวจสอบ CYP1A ได้ด้วยเทคนิค dot blot, western blot และ immunohistochemistry หรือพัฒนาเทคนิค ELISA ได้ต่อไป นอกจากนี้ พบว่า โมโนโคลนอล แอนติบอดีที่ผลิตได้ทั้ง 3 โคลน มีสมบัติในการเกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มได้กับปลาทะเลชนิด ต่าง ๆ ปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืดบางชนิดได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2800
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
sci19n2p1-13.pdf1.01 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น