กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/28
ชื่อเรื่อง: แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Folk medicine and herbal used in Chantaburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมสุข มัจฉาชีพ
สุนันทา โอศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คำสำคัญ: การรักษาด้วยสมุนไพร - - วิจัย
การแพทย์แผนโบราณ - - ไทย - - จันทบุรี - - วิจัย
พืชสมุนไพร - - การใช้รักษา - - วิจัย
พืชสมุนไพร - - ไทย - - จันทบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลแพทย์พื้นบ้าน และเครือข่ายแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาและรวบรวมการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคของแพทย์พื้นบ้าน และเพื่อศึกษาตรวจสอบชนิดพืชสมุนไพรและลักษณะทางพฤกศาสตร์เพื่อจัดทำฐานข้อมูล การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยการเก็บข้อมูลสัมภาาณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แพทย์พื้นบ้านในการใช้พืชสมุนไพรและการบันทึกชนิดลักษณะสมุนไพรที่ใช้ แผล่งของสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรีในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2551 การศึกษาการใช้สมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านใน 3 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอของจังหวัดจันทบุรี โดยการสัมภาษณ์แพทย์พื้นบ้าน จำนวน 10 คน เกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยารักษาโรคได้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อท้องถิ่น ส่วนที่ใช้ สรรพคุณและวิธีการใช้ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรมาจัดทำพรรณไม้แห้งเพื่อตรวจระบุชนิดพืชด้วยรูปวิธาน และเปรียบเทียบตัวอย่างพืชที่หอพรรณไม้กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมพันธุ์ไม้ได้ทั้งหมด 219 ชนิด จาก 83 วงศ์ แล้วจัดทำตารางเปรียบเทียบระหว่างชื่อทั่วไปและชื่อวิทยาศาสตร์ และเปรียบเทียบสรรพคุณสมุนไพรจากคำบอกเล่าของหมอพื้นบ้านกับเอกสารอ้างอิง พบว่ามีสมุนไพรจำนวนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์และศึกษาต่อยอดได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/28
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2552_001.pdf14.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น