กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2797
ชื่อเรื่อง: การสำรวจพรรณไม้ในป่าชายเลนและการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลจากดาวเทียมเพื่อสร้างแผนที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
วิชญา กันบัว
ณัฐ สุขอึ้ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การสำรวจพรรณไม้ - - ไทย - - จันทบุรี
ดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
ป่าชายเลน - - ไทย - - จันทบุรี
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: จากการที่พื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยถูกบุกรุกเป็นจำนวนมากทำให้ต้องมีการฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างเร่งด่วนซึ่งต้องการข้อมูล เชิงพื้นที่ที่มีความถูกต้องสูง จึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจ ระยะไกลจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่กลุ่มพืชพรรณป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่นน้ำเวฬุภายใต้ความดูแล ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ถูกเลือกเป็นพื้นที่ศึกษาเนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์และความ หลากหลายทางชีวภาพสูง อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ป่าชายเลนที่ต้องการการฟื้นฟูเป็นจำนวนมาก พืชพรรณป่าชายเลนที่ได้จากการสำรวจ มีทั้งหมด 26 ชนิด และจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต พบว่าสามารถจำแนกพืชพรรณป่าชายเลนได้ 4 ชนิด ได้แก่ ไม้โกงกางใบเล็ก ไม้ตาตุ่มทะเล ไม้ฝาดดอกขาว และไม้ฝาดดอกแดง ความถูกต้องรวมของผลการจำแนกข้อมูลมีเพียงร้อยละ 34 เกิดจาก การแทรกตัวของไม้โกงกางใบเล็กที่ขึ้นกระจายครอบคลุมพื้นที่ศึกษา การผสมกันของค่าการสะท้อนของไม้โกงกางใบเล็กและไม้ชนิด พันธุ์อื่นเป็นเหตุให้ความถูกต้องของผลการจำแนกมีค่าตำ แนวทางการปรับปรุงอาจทำได้โดยการใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มี หลายช่วงคลื่นพิเศษ (Hyperspectral band) หรือข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่มีหลายช่วงคลื่น (Multispectral band) แต่มีรายละเอียด เชิงพื้นที่ที่สูงกว่าโดยพิจารณาปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยงข้องร่วมด้วย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2797
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
24-36.pdf868.41 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น