กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2794
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
dc.contributor.authorสุพัชรินทร์ ปานอุทัย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
dc.date.accessioned2019-03-25T09:18:53Z
dc.date.available2019-03-25T09:18:53Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2794
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทย ที่นำมาจากแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางกีฬา (Source of Sport confidence Questionnaire: SSCQ) ของ Vealey, Hayashi, Garner & Giacobbi) (1998) หลังจากการแปลกลับแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาฉบับภาษาอังกฤษเป็นแบบภาษาไทยแล้ว แบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาฉบับภาษาไทยถูกนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวิย่างจำนวน 400 คน มีอายุระหว่าง 18-24 ปี (20.58+ 1.6 ปี) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาของนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทยมาจาก 3 ด้าน คือ ด้านความสำเร็จในงานที่กระทำด้านการกำกับตัวเอง และด้านวัฒนธรรมของสังคม (X2/ df = 211 FGI = 0.89, AGFI =087, NNFI = 0.98, CFI = 0.98, RMSEA = 0.053) จำนวน 8 องค์ประกอบ คือ การเตรียมพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะกีฬา การแสดงความสามารถ การนำเสนอตนเองทางร่างกาย การสนับสนุนจากสังคม ความเป็นผู้นำของผู้ฝึกสอน การมีประสบการณ์ผ่านผู้อื่น การได้รับความสะดวกสบายจากสภาพแวดล้อม และความพึงพอใจต่อสถานการณ์ (X2/df = 2.07. GFI = 0.91, AGFI = 0.88, NNFI = 0.98, CFI = 0.98 RMSEA = 0.048) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแต่ละองค์ประกอบและค่าความเชื่อมั่นของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.79-0.91th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectความเชื่อมั่นth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.subjectอุดมศึกษาไทยth_TH
dc.titleการพัฒนาแบบสอบถามแหล่งความเชื่อมั่นทางการกีฬาในนักกีฬาระดับอุดมศึกษาไทยth_TH
dc.title.alternativeThe development of sourcescof sport confidence in Thai college athletesen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue1
dc.volume6
dc.year2552
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this study was to develop and validate of source of sport confidence questionnaire (SSCQ) when used with 400 Thai athletes from 18 to 24 years of age (20.58+ 1.6 yrs). The SSCQ was developed by vealey Hayashi. Garner & Giacobbi (1998) and translated into Thai language. This study on process of translation. Result indicated that the source of sport confidence questionnair. Thai versions were correct and approprate for Thai college athletes We performed a confirmatory factor analysis Result indicated that source of sport confidence of Thai college athletes come from achievement self regulation and social culture. (X2/df = 2.11, GFI = 0.89, AGFI = 0.87, NNFI = 0.98, CFI = 0.98, RMSEA = 0.053) eight factor physical mental and skill preparation, demonstration of ability, physical self presentation. social support coaches leadership. vicarious experience. environment comfort and situation favorabieness (X2/ df = 2.07 =, GFI = 0.91 AGFI = 0.88 NNFI = 0.98, CFI = 0.98, RMSEA = 0.048). alpha reliability of its subscale were 0.79 -0.91 and the composite reliability scale were 0.79-0.91en
dc.journalวารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
dc.page82-97.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p82-97.pdf602.89 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น